• Imprimeix

Informació genèrica

Tothom té dret a sol·licitar l’accés, la rectificació i la cancel·lació de les seves dades personals recollides als fitxers policials gestionats per la Direcció General de la Policia.

Podeu fer arribar una sol·licitud per escrit al registre de la Direcció General de la Policia (Trav. de les Corts, 321, Barcelona 08029), o bé a qualsevol registre oficial de la Generalitat, juntament amb una fotocòpia compulsada del vostre DNI, NIE o passaport. També és imprescindible que hi feu constar una adreça per a notificacions.

Si es sol·licita una rectificació, la persona interessada ha d’indicar a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de fer. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació justificativa del que se sol·licita.

Si es sol·licita una cancel·lació, la persona interessada ha d’indicar a quines dades es refereix i ha d’aportar  la documentació que justifiqui la petició. 

Més informació

Sí, però estan exempts de fer-ho quan circulin per població i ho facin en servei d’urgència. (art. 119 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, del Reglament general de circulació).

Sí, sempre que ho facin en l'exercici de les funcions que tinguin encomanades (art. 18.2 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, del Reglament general de circulació).

Sí, sempre i quan s'hagin assegurat que no posen en perill cap usuari de la via i sigui amb la finalitat de prestar auxili als usuaris de la via, o quan les necessitats del servei o de la circulació ho requereixin (art. 68 del Reial decret 1428/2003 de 21 de novembre, del Reglament general de circulació).

El Sistema de gestió de suggeriments, agraïments i queixes de la Direcció General de la Policia és una via directa i àgil de comunicació entre els ciutadans i els serveis policials per tal de tractar i canalitzar les demandes ciutadanes motivades per la realització de serveis policials, que permet detectar necessitats operatives i millorar la qualitat del servei policial. 

Cal remarcar que aquest sistema no té la qualificació de denúncia ni de recurs administratiu i, per tant, no té capacitat per paralitzar ni suspendre terminis per a l'exercici de qualsevol recurs, acció o dret que desitgeu formular davant dels organismes competents. 

Podeu presentar els vostres agraïments, suggeriments o queixes relacionats amb el servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (PG-ME) mitjançant el formulari normalitzat VAR_34 que està disponible al web, a les dependències policials de la PG-ME i a les oficines de registre de la Direcció General de la Policia i del Departament d'Interior. 

Podeu presentar aquest formulari, correctament emplenat, a qualsevol de les dependències indicades perquè es registri i s'iniciï la tramitació. 

També podeu presentar-los des de la Bústia de contacte disponible al nostre web.

Rebreu una resposta al vostre escrit en 30 dies naturals a partir de la data de registre.

Sí, al següent enllaç trobareu tota la informació relacionada.

Tothom pot informar o denunciar perfils oberts a diferents xarxes socials o pàgines d'internet amb continguts susceptibles de considerar-se pornografia infantil. D'entrada, cal ser conscient que, en molts casos, la col·laboració ciutadana resulta clau per perseguir aquestes accions delictives.

 

En aquest sentit, qualsevol informació d'interès policial la podeu facilitar, presencialment, adreçant-vos a alguna de les nostres comissaries desplegades arreu de Catalunya, obertes les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Des del cos de Mossos d'Esquadra se us escoltarà i orientarà sobre les diferents possibilitats arran de la informació facilitada.

 
Concretament, si us trobeu davant d'un cas de pornografia infantil, penseu que no en podeu fer difusió pública ja que l'article 189 del Codi Penal castiga expressament aquesta acció, així com també la tinença i distribució de material pornogràfic on apareguin menors d'edat o incapaços. Per tant, si teniu coneixement de l'existència d'aquest tipus de material ho heu de comunicar a les autoritats policials a través d'una denúncia, o bé informar la policia d'aquests fets. La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra disposa de l'adreça de correu electrònic internetsegura@gencat.cat on podreu facilitar la vostra col·laboració en aquesta matèria.

  • Corresponen a les àrees bàsiques policials els serveis següents:
    Evitar i perseguir les activitats antisocials, molestes i incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o administrativa.
  • Garantir la seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activitat social o en els moviments de masses (actes esportius, culturals, etc.), la circulació viària o els riscos industrials, en col·laboració amb altres organismes.
  • Protegir les persones i les institucions que ho necessitin.
  • Col·laborar i actuar amb altres institucions per evitar o, si cal, minorar les conseqüències que representen per a la seguretat de les persones i els béns les calamitats d'origen natural.
  • Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les i, si cal, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o administrativa.
  • Procurar una percepció de seguretat i tranquil·litat en la ciutadania i garantir l'exercici dels seus drets i llibertats.
  • Prestar els serveis d'atenció a la ciutadania, de relacions amb la comunitat i d'atenció a les persones que pateixen violència masclista i a les persones detingudes. 
  • Investigar il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que s'estableixin.

En cas de manifestació o concentració la Llei disposa que cal informar-ne l'Administració per mitjà d'un escrit de comunicació. El termini per presentar-lo és de 10 dies, com a mínim, i 30 com a màxim. Si hi ha causes extraordinàries que justifiquin la urgència de la celebració de l'acte, l'escrit de comunicació es pot presentar amb una antelació mínima de 24 hores.

Més informació

Data d'actualització:  11.06.2014