• Imprimeix

Responsabilitat social corporativa

La responsabilitat social té l’objectiu estratègic de contribuir a la  millora de la qualitat de vida de la societat a la qual servim i, per extensió, a la dels treballadors de la mateixa organització sota principis de sostenibilitat, comportament ètic i gestió responsable.

A continuació trobareu la memòria de Responsabilitat Social Corporativa de la DGP-Cos de Mossos d’Esquadra.

Fulletó

Memòria 2014

El treball policial es mesura amb indicadors com ara el nombre de denúncies, la resolució d’il·lícits o les hores de patrullatge.

Malgrat la seva rellevància inqüestionable, aquestes dades per si soles no reflecteixen una part molt significativa de la nostra activitat.

El treball en matèria de responsabilitat social ha de permetre posar en valor molta de l’activitat que es realitza de manera efectiva, així com posar l’accent en les nostres àrees de millora.

El nostre caràcter autoexigent ha fet que, des de l’inici del nostre recorregut, haguem tingut una actitud proactiva en la generació de solucions als reptes de seguretat que afrontem dia a dia.

La voluntat de contribuir a la qualitat de vida d’una societat, amb què compartim dificultats, i l’obligació de retre comptes sobre la nostra activitat són un compromís constant amb la nostra manera de fer, que volem reafirmar amb aquest document.

Fem propis els principis de la responsabilitat social, des dels nostres valors, el compromís amb el nostre equip humà, la gestió responsable i el respecte al medi ambient.

Responem al dret d’informació dels nostres grups d’interès, persones,  grups o organitzacions implicats per la nostra activitat i les nostres decisions, en coherència amb l’evolució de la societat.

 

Per què?

Proximitat

Despleguem una activitat complexa i fortament vinculada a les necessitats del propi entorn. Del patrullatge a l’activitat de les oficines de Relació amb la Comunitat o les relacions institucionals, la interrelació i el contacte amb la societat són continus.

 • Disposem de 103punts de contacte amb la ciutadania.
 • L’any 2014 hem dedicat més de 523.000hores als serveis de proximitat, en coherència amb el nostre model policial, proactiu i orientat a la ciutadania.
 • Durant l’any 2014 hem establert més de 300 contactes diaris en el conjunt del territori amb diferents operadors de la comunitat per copsar les seves necessitats de seguretat, proveir informació o ajustar el servei.

 

Col·lectius d’especial atenció

L’any 2014 vam mantenir 748 contactes amb 3.450 assistents amb el col·lectiu de persones grans.

L’any 2014 vam establir 292 contactes (reunions i presentacions) amb més de 1.200 assistents de diferents col·lectius de persones discapacitades per millorar el nostre servei donant resposta a les seves necessitats específiques de seguretat.

Hem rebut 20.540 denúncies per violència masclista i domèstica i hem realitzat 17.221 seguiments a víctimes l’any 2014.

Disposem d’una bústia de correu específica per delictes d’odi i discriminació: mossos.delictes.odi@gencat.cat.L’any 2014 hem gestionat 50 correus i hem contactat amb 200 entitats.


Mediació

El nostre model d’ordre públic és en aquest moment un sistema de gestió positiva del conflicte que incorpora la mediació.

Aquesta estratègia cerca fer compatible l’exercici del dret de reunió i manifestació amb el de la protecció de la seguretat ciutadana.

L’any 2014 es van realitzar més de 480 contactes i es van generar 16 procediments interns d’actuació en mediació i negociació.

 

Internet segura per a la protecció del menor

Activem connexions entre famílies, policia, educadors i joves per prevenir la ciberdelinqüència. L’any 2014 s’han realitzat 4.062 presentacions per a nens i nenes, joves, pares i docents, i 5.071 contactes que han arribat directament a més de 133.699 persones.Projecte ABUSEX

Treballem en xarxa per protegir els interessos del menor, atés que són les víctimes més vulnerables a patir abusos sexuals i altres maltractaments greus.

Hem assumit el contingut del Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, introduint-lo tant en procediments de treball com en formació interna per tal de sensibilitzar en aquest àmbit, agilitar i fer més eficients els processos i evitar segones victimitzacions.

 

Mutilació Genital Femenina

La Generalitat de Catalunya combat aquesta pràctica des de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.

L’objectiu és informar les famílies de les conseqüències, tant en termes de salut com punitives, per tal que abandonin la pràctica per propi convenciment.

Catalunya compta amb més de 70 taules locals i comarcals de prevenció on participen professionals de l’educació, la salut, el treball social i els cossos policials.

L’any 2014 vam intervenir en 24 casos de risc de patir aquesta mutilació.

 

Comunicació

Hem activat 14.861 serveis de traducció i interpretació, la majoria en anglès, àrab i romanès, durant l’any 2014. També disposem de formularis en 24 idiomes.

Tenim a disposició de la ciutadania una bústia electrònica corporativa. Durant el darrer exercici vam rebre i gestionar més de 9.300 correus.

L’any 2014 vam recollir més de 9.500 denúncies per Internet, de les quals 2.868 van ser ratificades.

L’any 2014 hem gestionat 784 correus amb informació d’interès policial sobre infraccions penals a la xarxa al correu corporatiu internetsegura@gencat.cat

Des de Comunicació s’han realitzat 1.940 notes i dossiers de premsa, 55 convocatòries de mitjans, 72 rodes de premsa i atenció als mitjans, 637 entrevistes, 15 articles d’opinió. A més, s’han realitzat 3 entrevistes i 5 reportatges a les unitats especialitzades.

 

Mossos solidaris

Anualment organitzem més d’un centenar d’accions de caire social arreu del territori, fruit de la inquietud per ajudar la ciutadania i de millorar el nostre entorn.

En algunes ocasions aquesta implicació ha superat l’àmbit personal i territorial i ha impregnat a tota l’organització.

Un exemple és l’elaboració de calendaris solidaris en col·laboració amb les associacions que impulsen la lluita contra el càncer infantil, l’any 2014, i contra l’Alzheimer, l’any 2015.

El nostre equip

Som una organització de més de 18.000 persones, entre personal policial i de suport.

 • Les dones representen el 21% del personal policial, dada que ens situa lleugerament per sobre de la mitjana europea. També són dones més del 65% del personal facultatiu i tècnic i el 75% del personal administratiu.
 • Un 83% del personal de la DGP és menor de 45 anys.
 • Tenim cura de les relacions laborals i pretenem que siguin estables i positives. Hem mantingut 43 contactesformals amb sindicats representatius i hem donat resposta a 358 escrits presentats.

 

Avaluar per millorar

El Pla General d’Avaluació (PGA), vigent des de l’any 1997, orienta l’organització a la millora contínua i facilita la gestió del rendiment i l’eficiència dels serveis policials.

 

Formació

La formació ha estat des de sempre una de les nostres prioritats com a eina de millora de les competències professionals del nostre equip.

 • En els darrers sis anys 843 persones han rebut formació en conducció de vehicles policials.
 • En una tendència en augment, més de 500 agents de policia han rebut formació en línia l’any 2.014.
 • 882 membres de la DGP han estat nomenats professors per impartir 14.181 horesde docència.

 

 

Reconèixer

Cada any, durant la celebració del Dia de les Esquadres, es reconeix públicament la bona feina dels membres de la DGP, així com la dels membres d’altres cossos policials i particulars a través de felicitacions públiques i condecoracions.

L’any 2014 es van atorgar 2.384 felicitacions i 150 condecoracions a membres de la DGP.

 

Conciliació

Hem concedit 14.243 permisos, 567 reduccions de jornada i 13 excedències voluntàries per tenir cura d’un/a fill/a o familiar, en aplicació de la Llei 8/2006 de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Més enllà de la norma, hem ampliat els beneficis socials, i hem concedit:

 • 28 mesures de flexibilització de les reduccions de jornada per tenir cura de fills i filles menors de 12 anys.
 • 976 permisos per lactància, 932 dels quals han estat amb modalitats de gaudiment addicionals a la norma.
 • 76 comissions de servei a llocs de treball de localitats més properes al domicili per malaltia del treballador mateix o de familiars.
 • 206 adaptacions de les condicions de treball a dones gestants.
 • 43 apropaments del lloc de treball al de residència per facilitar la lactància.
 • 42 apropaments del lloc de treball al de residència a gestants a partir del quart mes de gestació.

 

Seguretat i salut

Treballem per a la millora de l’atenció mèdica i per a la promoció de la salut de les persones que integren la DGP.

Anualment:

 • Es realitzen més de 2.700 visites presencials.
 • Es dóna resposta a més de 850 consultes telefòniques directes.
 • Es fan més de 500 adequacions laborals.
 • L’any 2014 s’han dut a terme 372 adaptacions de les condicions del lloc de treball.

Com a cos operatiu, disposem d’un servei de suport psicològic i d’un programa pel tractament de trastorns de salut mental adscrit al Departament d’Interior.

Enfortim vincles amb la comunitat

Som un cos de policia que neix de la societat per servir-la. És per això que cerquem la manera de vehicular i donar una resposta satisfactòria a les demandes que ens expressen la resta d’operadors. Com a conseqüència, desenvolupem una intensa i cada cop més complexa activitat relacional. Anualment mantenim més de 110.500 contactes amb la comunitat.

 

Sistema de Suggeriments, Agraïments i Queixes (SAQ)

Perquè la ciutadania pugui exercir el seu dret a manifestar suggeriments, agraïments o queixes, posem a la seva disposició un sistema de gestió que pretén detectar necessitats i millorar la qualitat dels serveis que prestem. Durant l’any 2014 s’han tramitat un total de 2.529 registres, amb 38 suggeriments, 1.795 agraïments i 696 queixes.

 

Atenció institucional

Atenem i donem resposta sobre l’activitat policial als organismes que ens ho requereixen. Hem resolt 1.374 tràmits parlamentaris; 86 qüestions plantejades pel Síndic de Greuges i pel Defensor del Poble; i 161 peticions d’òrgans institucionals.

 

Coordinació i col·laboració

La Policia de Catalunya la integra el cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals. Aquesta arrel compartida ens fa uns aliats d’una condició especial ja que compartim eines i objectius de treball.

 • Juntes locals de seguretat. Espai en què es fixen els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació dels diversos cossos de policia i d’altres serveis de seguretat en l’àmbit municipal.
 • Integració a la xarxa Rescat de tots els cossos de seguretat i emergències. En el cas de policies locals, ja en formen part més del 75%.
 • Patrullatge conjunt. Anualment activem més de 5.500 dotacions de patrulles mixtes de policies locals i Mossos d’Esquadra.

 

Proveïdors amb valor

Hem signat un conveni de col·laboració amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública adscrita al Departament de Justícia que té com objectiu facilitar la reinserció sociolaboral dels interns en centres penitenciaris i educatius de Catalunya.

El subministrament i servei que s’inclou dins d’aquest encàrrec de gestió va suposar una facturació de 41.245 euros l’any 2014.

 

Codi d’ètica

El nostre compromís ètic forma part dels nostres fonaments. La llei 10/1994 recull els principis d’actuació, un veritable codi de conducta per als membres del cos de Mossos d’Esquadra.

Així mateix, el Reglament de règim disciplinari preveu, entre d’altres sancions, aquelles actuacions que suposin discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social.

L’any 2004 vam adoptar el Codi europeu d’ètica de la policia, el primer instrument supraestatal en matèria de seguretat que emana d’una institució europea. El 24 de febrer de 2015 es va aprovar el Codi d’ètica de la policia de Catalunya.

 

Una organització accessible

Per tal de donar a conèixer a la ciutadania les nostres instal—lacions, tecnologia i mitjans humans i materials, obrim les portes.

 

Autoexigència

Quadre d’indicadors de gestió (QIG)

Mensualment s’analitzen els resultats a nivell d’àrea bàsica policial amb aquesta eina, fonamentada en la teoria de quadres de comandaments. Les dades obtingudes faciliten la gestió, orienten la presa de decisions i possibiliten fer correccions sobre tendències negatives des dels primers moments de la seva constatació.

El QIG incorpora als indicadors operatius altres de caire més estratègic, fet que aporta valor a les taules de resultats policials.

Sistema de gestió de la qualitat (SGQ)

Amb la voluntat de potenciar la qualitat i millora dels nostres processos de treball, hem implementat un Sistema de gestió de la qualitat per tal que els aspectes crítics dels processos que es vagin incorporant restin garantits en l’operativa policial. El sistema és un instrument organitzatiu que permet avançar vers la millora continuada i la superació professional de manera permanent.

L’SGQ a la DGP es va iniciar amb el procés de la detenció per incorporar posteriorment el procés d’atenció a les víctimes.

Pla anual d’inspecció (PAI)

L’activitat d’inspecció interna a la DGP es realitza de manera sistemàtica i inclou tots els nostres serveis. Com a resultat de les inspeccions es fan recomanacions de millora i s’assenyalen bones pràctiques extrapolables a altres unitats del cos.

Regulació normativa

Actualment hi ha més de 190 referències normatives internes que hem articulat per assegurar la qualitat i homogeneïtat de la prestació del nostre servei policial.

Model policial de medi ambient

El treball policial en defensa del medi ambient dóna resposta a la sensibilitat social en aquesta matèria. Des de l’any 1990, disposem d’un servei especialitzat d’investigació de delictes mediambientals.

Durant l’any 2014 hem atès més de 3.000 procediments relatius a aquesta matèria.

Fomentem la generació d’espais de coordinació i cooperació amb altres operadors.

 

Compromís amb la protecció dels animals

 • Tenim un canal de comunicació amb les entitats de protecció d’animals de Catalunya mitjançant el CIPAC (Comissió Interlocutora de Protectores d’Animals de Catalunya) per facilitar la recepció de denúncies sobre maltractaments.
 • A través del procediment operatiu d’atenció a la urgència, en casos de violència masclista i domèstica, verifiquem si els animals de companyia han patit maltractament i, si cal, fem les gestions oportunes amb protectores d’animals o serveis similars per garantir que l’animal no queda desprotegit.
 • Unitat Canina: L’edifici de la gossera, situada al Complex Central, té gairebé 900 m2 i capacitat per a 70 gossos amb caneres individuals, així com pista d’agilitat, cuina i consultori veterinari. Prioritzem l’adopció sobre la compra, sempre que trobem gossos amb les característiques idònies pel treball especialitzat. L’any 2014 vam adoptar-ne 6.

 

Consum energètic

 • 96.555 m3 de consum d’aigua
 • 42.381.320 kW/h d’electricitat activa
 • 5.899.916 litres de carburant de vehicles
 • S’han consumit 32.004.950 fulls.

 

Reciclatge

 Aparells elèctrics i electrònics 

 3.047 kg

Paper i cartró 

 16.140 kg

Ferralla 

 600 kg

Cascs 

 300 kg

Extintors 

 4.096 kg

Voluminosos 

 32.130 kg

Residus químics i sanitaris 

 186 contenidors

 

Altres accions 

COMPRA VERDA

Seguint les directrius de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya aplica criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en la compra i contractació pública de productes. Durant el 2014 s’han fet 2 licitacions per a l’adquisició de vehicles. En els plecs de condicions es considera l’impacte ambiental dels vehicles.

VIDEOCONFERÈNCIES

La videoconferència és un sistema d’imatge i so, que permet la comunicació en temps real entre persones que es troben distants en l’espai. Aquest fet suposa un estalvi important en desplaçaments.

Disposem d’un total de 13 equips de videoconferència, instal·lats a les diferents seus regionals i centrals.  L’any 2014 s’han realitzat més de 1.600 judicis amb suport de videoconferència, 160 dels quals en seu policial.


Data d'actualització:  30.07.2015