• Imprimeix

Imatges obtingudes per càmeres de gravació personal

Dispositiu Personal de Gravació (DPG)

Tots els drets reservats

De conformitat amb la llei i tal i com indica la Instrucció 5/2018, de 28 de maig 2018, sobre la regulació dels dispositius personals de gravació per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) us informem que la PG-ME disposa de càmeres de gravació personals com a nova eina d'ús policial destinada a les funcions orientades a garantir la seguretat ciutadana.

En quines situacions es faran servir els dispositius personals de gravació?

La PG-ME podrà fer servir els DPG davant la comissió de fets delictius, i també davant la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus de seguretat ciutadana.

En general es poden fer servir els DPG davant situacions que comportin un risc concret i immediat per a la vida o la integritat física dels agents o de terceres persones, o la causació de danys a les coses.

L'ús d'aquest dispositiu es pot fer servir en situacions: 

 • en què la persona posi en risc la vida de tercerces persones o la dels agents amb armes de foc, armes blanques, objectes o elements perillosos per a la integritat física;
 • en què s'hagi de reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una actitud hostil cap als agents actuants o terceres persones, i s'hagi produït una agressió o sigui previsible que se'n produeixi una;
 • en què la persona posa en risc la seva pròpia vida o integritat física (temptatives de suïcidi, conductes d'autòlisi o d'altres) i no desisteix de la seva acció; 
 • davant la producció flagrant d'un delicte;
 • altres situacions que, d'acord amb la gravetat o les circumstàncies de risc, recomanin l'ús dels DPG.

 

Què cal tenir en compte:

 • Cal vetllar per utilitzar els DPG amb la mínima intromissió en els drets a l'honor de les persones, la intimitat i la pròpia imatge.
 • Es comunicarà a les persones afectades de l'inici de la gravació, llevat que la immediatesa de la situació de perill o d'altres circumstàncies extraordinàries impedeixin fer aquesta comunicació prèvia.
 • Es mantindrà l'enregistrament fins que l'actuació hagi finalitzat.

 

Cal destacar que:

 • Sempre s'han d'utilitzar seguint els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

Quan NO es poden utilitzar?

Com a norma general: 

 • Per gravar l'entrada dels habitatges solament serà justificable quan calgui prevenir la comissió de delictes o infraccions administratives greus o molt greus de seguretat ciutadana, amb la finalitat d'assegurar la convivència ciutadana, l'erradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i els espais públics.
 • No es pot utilitzar amb la finalitat d'observar la intimitat de les persones o de captar les converses que aquestes mantinguin privadament als llocs públics susceptibles de gravació, llevat que hi hagi una autorització judicial.

Quines dades s’enregistraran?

 • Àudio i vídeo des de la perspectiva de la visió de l’agent actuant.
 • Només enregistren aquestes dades partir del moment que l'agent activa la funció d'enregistrament.

 

Quines persones estan autoritzades a utilitzar els Dispositius Personals de Gravació (DPG)?

Únicament la Direcció General de la Policia pot subministrar els DPG com a eina de dotació oficial i aquesta anirà associada a les persones funcionàries de les unitats autoritzades que hagin superat la formació d’instructors o usuaris d’aquest dispositiu.

Com són i on s'instal·laran les càmeres?

El dispositiu personal de gravació és de petites dimensions i s'instal·larà a l'uniforme dels mossos.

DPG en uniformitat

El DPG en la uniformitat

Qui és el responsable del tractament de les imatges recollides?

La Direcció General de la Policia.

Traçabilitat

Els DPG permeten la traçabilitat i control posterior del seu ús:

 • Número de sèrie únic per a cadascun dels dispositius.
 • Les dades que s'emmagatzemen permeten identificar les circumstàncies de l'enregistrament en l'espai i en el temps, entre les quals:
  • Quan s'utilitza.
  • Número de sèrie del dispositiu.

On i durant quant de temps s'emmagatzemen les imatges enregistrades?

Els enregistraments els emmagatzemarà la Direcció General de la Policia i es destruiran en el termini d’un mes des de la seva captació, excepte:

 • Que estiguin relacionats amb infraccions penals o administratives greus o molt greus en matèria de seguretat ciutadana.
 • Que hi hagi una investigació policial en curs.
 • Que hi hagi un procediment judicial o administratiu obert.

En aquests casos els enregistraments restaran al servidor de la Direcció General de la Policia a disposició de l’autoritat judicial o administrativa, llevat que disposin el contrari.

Custòdia de les gravacions

 Cal tenir en compte que:

 • Només les persones autoritzades poden accedir a les gravacions.
 • S'han establert les condicions per vetllar per la integritat dels enregistraments i evitar qualsevol tipus de manipulació o alteració de les gravacions.
 • Només es poden fer còpies dels enregistraments a requeriment de l'autoritat judicial o administrativa responsable de les actuacions que han motivat les gravacions, o per ordre del comandament responsable d'explotació de les gravacions.
 • Cal complir el deure de reserva professional respecte del contingut de les gravacions.

A quins destinataris es comunicaran els enregistraments?

 • Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC):
  • Gravacions realitzades per la PG-ME fent ús de les càmeres de gravació personal (d’acord amb el que disposa l’article 4.1. d) del Decret 134/1999).
  • Fets sense rellevància penal o administrativa, o errors.
 • Direcció General de d’Administració de la Seguretat del departament d’Interior:
  • Gravacions realitzades per la PG-ME fent ús de les càmeres de gravació personal (d’acord amb el que disposa l’article 4.1. d) del Decret 134/1999).
  • Fets sense rellevància penal o administrativa, o errors.
 • Autoritat judicial o administrativa:
  • Infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Com es garanteixen els drets de la ciutadania?

La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), prevista al capítol 2 del Decret 134/1999, és l’òrgan consultiu i de control d’aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, a la intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

La utilització del DPG s’ha de fer amb respecte escrupolós als principis d’oportunitat, de proporcionalitat i de congruència, principis bàsics que han de regir tota actuació policial.

Formació rebuda

L’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha impartit formació sobre l'ús de les càmeres a més de 1.600 mossos i mosses des de setembre de 2017. 
 
La formació continuada inclou coneixements teòrics sobre els procediments de treball i les normes deontològiques, aspectes pràctics com la manipulació, el manteniment i la correcta utilització de les eines.

Normativa de referència

 • Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

De conformitat amb l’article 11 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, la policia ha d’actuar, en l’exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i ha de regir-se en fer-ho, pels principis de congruència, d’oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.

 • Llei d'enjudiciament criminal

L'article 282 estableix que la policia judicial té per objecte, i és obligació de tots els qui la componen, esbrinar els delictes públics que es cometin al seu territori o demarcació; practicar, segons les seves atribucions, les diligències necessàries per comprovar-los i descobrir els delinqüents, i recollir tots els efectes, instruments o proves del delicte que podrien desaparèixer, per posar-los a disposició de l'autoritat judicial.

 •  Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya

L'article 2.1, de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, disposa que les actuacions s’han de fer d’acord amb el principi de proporcionalitat, que exigeix una adequació de la utilització dels mitjans emprats a les finalitats previstes i que la gravació d’imatges i de sons sigui estrictament la necessària per complir aquestes finalitats.

En virtut d’aquest principi, l’article 2.2 del Decret 134/1999 exigeix l’existència d’un perill cert i concret per a la seguretat pública, per a l’ús dels equips mòbils de gravació.

Normativa interna

La Instrucció 5/2018, de 28 de maig de 2018, sobre la regulació dels dispositius personals de gravació, per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME), és la normativa interna que estableix les directrius sobre la utilització correcta dels DPG i les actuacions que cal dur a terme quan se'n faci ús.