• Imprimeix

Imatges obtingudes per càmeres de gravació personal

Dispositiu Personal de Gravació (DPG)

Tots els drets reservats

De conformitat amb la llei i tal i com indica la Instrucció 5/2018, de 28 de maig 2018, sobre la regulació dels dispositius personals de gravació per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) us informem que la PG-ME disposa de càmeres de gravació personals com a nova eina d'ús policial destinada a les funcions orientades a garantir la seguretat ciutadana.

En quines situacions es faran servir els dispositius personals de gravació?

La PG-ME podrà fer servir els DPG davant la comissió de fets delictius, i també davant la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus de seguretat ciutadana.

En general es poden fer servir els DPG davant situacions que comportin un risc concret i immediat per a la vida o la integritat física dels agents o de terceres persones, o la causació de danys a les coses.

Com són i on s'instal·laran les càmeres?

El dispositiu personal de gravació és de petites dimensions i s'instal·larà a l'uniforme dels mossos.

DPG en uniformitat

El DPG en la uniformitat

Quines dades s’enregistraran?

 • Àudio i vídeo des de la perspectiva de la visió de l’agent actuant.
 • Només enregistren aquestes dades partir del moment que l'agent activa la funció d'enregistrament.

 

Quines persones estan autoritzades a utilitzar els Dispositius Personals de Gravació (DPG)?

Únicament la Direcció General de la Policia pot subministrar els DPG com a eina de dotació oficial i aquesta anirà associada a les persones funcionàries de les unitats autoritzades que hagin superat la formació d’instructors o usuaris d’aquest dispositiu.

Qui és el responsable del tractament de les imatges recollides?

La Direcció General de la Policia.

A quins destinataris es comunicaran els enregistraments?

 • Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC):
  • Gravacions realitzades per la PG-ME fent ús de les càmeres de gravació personal (d’acord amb el que disposa l’article 4.1. d) del Decret 134/1999).
  • Fets sense rellevància penal o administrativa, o errors.
 • Direcció General de d’Administració de la Seguretat del departament d’Interior:
  • Gravacions realitzades per la PG-ME fent ús de les càmeres de gravació personal (d’acord amb el que disposa l’article 4.1. d) del Decret 134/1999).
  • Fets sense rellevància penal o administrativa, o errors.
 • Autoritat judicial o administrativa:
  • Infraccions penals o administratives greus o molt greus.

On i durant quant de temps s’emmagatzemen les imatges enregistrades?

Els enregistraments els emmagatzemarà la Direcció General de la Policia i es destruiran en el termini d’un mes des de la seva captació, excepte:

 • Que estiguin relacionats amb infraccions penals o administratives greus o molt greus en matèria de seguretat ciutadana.
 • Que hi hagi una investigació policial en curs.
 • Que hi hagi un procediment judicial o administratiu obert.

En aquests casos els enregistraments restaran al servidor de la Direcció General de la Policia a disposició de l’autoritat judicial o administrativa, llevat que disposin el contrari.

Com es garanteixen els drets de la ciutadania?

La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), prevista al capítol 2 del Decret 134/1999, és l’òrgan consultiu i de control d’aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, a la intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

La utilització del DPG s’ha de fer amb respecte escrupolós als principis d’oportunitat, de proporcionalitat i de congruència, principis bàsics que han de regir tota actuació policial.

Normativa de referència

 • Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

De conformitat amb l’article 11 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, la policia ha d’actuar, en l’exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i ha de regir-se en fer-ho, pels principis de congruència, d’oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.

 • Llei d'enjudiciament criminal

L'article 282 estableix que la policia judicial té per objecte, i és obligació de tots els qui la componen, esbrinar els delictes públics que es cometin al seu territori o demarcació; practicar, segons les seves atribucions, les diligències necessàries per comprovar-los i descobrir els delinqüents, i recollir tots els efectes, instruments o proves del delicte que podrien desaparèixer, per posar-los a disposició de l'autoritat judicial.

 •  Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya

L'article 2.1, de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, disposa que les actuacions s’han de fer d’acord amb el principi de proporcionalitat, que exigeix una adequació de la utilització dels mitjans emprats a les finalitats previstes i que la gravació d’imatges i de sons sigui estrictament la necessària per complir aquestes finalitats.

En virtut d’aquest principi, l’article 2.2 del Decret 134/1999 exigeix l’existència d’un perill cert i concret per a la seguretat pública, per a l’ús dels equips mòbils de gravació.