• Imprimeix

Informació general

Cos de l'article

Amb l'arribada de la democràcia i el retorn de la Generalitat, la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra passa a dependre de nou del Govern de la Generalitat de Catalunya. A partir de l'any 1982 i de l'aprovació de la Llei de creació de la policia autonòmica de la Generalitat de Catalunya el 1983, comença la fase d'expansió del cos. Però no és fins l'any 1994, amb l'aprovació de la Llei de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i els acords amb el Govern de l'Estat, que s'inicia el procés de desplegament territorial en substitució de les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat, que culmina el novembre del 2008 amb el desplegament a les comarques de Tarragona.

La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra es defineix com un servei de la Generalitat, per coadjuvar al compliment dels seus fins i al compliment de les seves disposicions. I, a la vegada, com un servei per a la comunitat i, per tant, amb un mandat explícit de coadjuvar al benestar social, en cooperació amb els altres agents socials, en els àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.
El caràcter finalista de les funcions de seguretat, el fet que els últims destinataris de l'activitat policial siguin els ciutadans, obliga la Policia de la Generalitat a operar, amb tots els altres cossos, segons els principis de cooperació, coordinació i col·laboració mútua.
Respecte d'això, la Policia de la Generalitat actua en dos àmbits. D'una banda, en relació amb les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat i, d'altra banda, amb les policies locals, mitjançant la Junta de Seguretat de Catalunya i les juntes locals de seguretat, respectivament.

L'article 164 de l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat de Catalunya, en matèria de seguretat pública, el control i la vigilància del trànsit i concretament a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra totes les funcions pròpies d'un cos de policia. Alhora, l'article 132 estableix que la Generalitat té, en el territori de Catalunya, la competència exclusiva en emergències i protecció civil.

  • Funcions de policia de seguretat ciutadana i ordre públic
  • Funcions de policia administrativa
  • Funcions de policia judicial i investigació criminal, inclòs el crim organitzat i el terrorisme
  • Funcions d'intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats
  • Funcions de cooperació i col·laboració amb les entitats locals
  • Funcions de policia en seguretat viària i trànsit
  • Funcions i competències en matèria d'emergències i protecció civil
Data d'actualització:  19.08.2011