• Imprimeix

Els nostres compromisos de qualitat

 • Oferir atenció 24 hores, 365 dies l'any.
 • Donar un tracte acurat i amable.
 • Arribar al lloc dels fets en el mínim temps possible i, en tot cas, en 12 minuts en aquells casos en què hi hagi perill greu per a la vida o la integritat física de les persones.
 • Que els agents s'identifiquin.
 • Atendre la ciutadania, en el moment que arriben a la comissaria, interessant-se pel motiu de la seva denúncia.
 • Establir un temps d'espera per interposar denúncia inferior a 30 minuts de mitjana.
 • Garantir la privacitat de les persones denunciants.
 • Recollir denúncies en llengües estrangeres.
 • Rebre denúncies per internet en els supòsits previstos.
 • Oferir assistència personalitzada a la víctima mitjançant agents especialitzats.
 • Gestionar de manera prioritària les ordres de protecció en relació amb els delictes relacionats amb la violència masclista.
 • Mantenir relacions directes i periòdiques amb els diferents col·lectius socials.
 • Assistir, comunicar i gestionar el lliurament dels menors desemparats als pares, tutors o representants legals o a les institucions pertinents amb la màxima celeritat i, en tot cas, en 1 hora com a màxim.
 • Assistir la gent gran i les persones especialment vulnerables que es troben en situació de risc o desemparament i gestionar-ne el lliurament als familiars o a les institucions pertinents amb la màxima celeritat i, en tot cas, en 1 hora com a màxim.
 • Promoure programes de seguretat viària mitjançant cursos de formació i col·loquis informatius.
 • Contestar els suggeriments, els agraïments i les queixes rebuts en un termini màxim de 30 dies.
 • Fer una investigació especialitzada de les activitats criminals.
 • Publicar els resultats anuals d'avaluació de la Carta de serveis.
Data d'actualització:  27.10.2011