• Imprimeix

Inspector/a (Escala executiva)

Última actualització (28.12.2018)

 • ACORD GOV/155/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de les categories de mosso/a, inspector/a, intendent/a, comissari/ària i facultatiu/iva del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i de les categories de bomber/a i sotsinspector/a del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2018.
 • Última convocatòria finalitzada: 50/16

Consulteu en els apartats següents tota la informació sobre la convocatòria 50/16

Actualment no hi ha cap convocatòria en la qual pugueu participar

 • Denominació i número de registre: 50/16.
 • Categoria: inspector/a.

Informació relacionada

El termini per presentar sol·licituds és del 15 de novembre de 2016 al 5 de desembre de 2016 (ambdós inclosos).

Heu d’adjuntar a la sol·licitud de participació original o fotocòpia compulsada de: 

 • Document nacional d’identitat.
 • Documentació que acrediti la possessió de la titulació requerida.
 • Documentació que acredita la possessió del nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.
 • Documentació que acrediti els mèrits de la fase de concurs.
 • Documentació que acrediti el pagament de la taxa, en cas d’haver fet el pagament per transferència bancària, gir postal o telegràfic.
 • Si us oposeu a la comprovació de les dades que permeten gaudir d’alguna bonificació o de l’exempció de la taxa d’inscripció heu d’aportar la documentació necessària.

Si pertanyeu al cos de Mossos d’Esquadra només heu d’adjuntar la documentació que no consti al vostre expedient personal.

Podeu presentar la sol·licitud de participació preferentment a qualsevol dels llocs següents:

 • Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
 • Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.
 • Servei Territorial d’Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
 • Servei Territorial d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.
 • Servei Territorial d’Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.
 • Servei Territorial d’Interior a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3r, 43500 Tortosa.
 • Servei Territorial d’Interior a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.
 • Servei Territorial d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, passatge d’Alzina, 3, 25700 la Seu d’Urgell.

 

També podeu presentar-la als llocs que estableix la normativa vigent. Si opteu per presentar-la en una oficina de Correus heu de fer-ho en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada abans de ser certificada.

 

 

Heu d’abonar un dels imports següents:

 • Import de la taxa ordinària: 52,40 euros.
 • Import de la taxa amb bonificació:
  • Taxa amb bonificació del 30% per a membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 36,70 euros.
  • Taxa amb bonificació del 50% per a membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 26,20 euros.

 

Podeu fer el pagament de la taxa pels mitjans següents:

 • Ingrés en caixa a les oficines de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). A la sol·licitud de participació hi ha de constar el segell de BBVA i l’import abonat.
 • Transferència bancària, gir postal o telegràfic. Heu d’adjuntar a la sol·licitud de participació el resguard de pagament.

 

 

Exempció de la taxa d’inscripció:

No heu de pagar la taxa d’inscripció si esteu inscrits a alguna oficina de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i no percebeu cap prestació econòmica.

El termini per presentar al·legacions a la llista provisional és del 5 de gener al 19 de gener ambdós inclosos

 

Resolució per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir 18 places de la categoria d’inspector/a de l’escala executiva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 050/16)

 

Consulteu si heu estat admesos o exclosos.

Informació relacionada

Previsió de calendari

04/11/16

Publicació de l'oferta d'ocupació pública

14/11/16

Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC

15/11/16

Inici del termini de presentació de sol·licituds (20 dies naturals)

05/12/16

Fi del termini de presentació de sol·licituds

04/01/17

Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses i exemptes de català.

05/01/17

Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional

19/01/17

Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional

10/02/17

Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses i exemptes de català. Publicació llista de persones convocades a la primera prova: prova de coneixements.

17/02/17

Realització de la 1a prova: prova de coneixements (1a subprova: qüestionari tipus test/ 2a subprova: coneixements de la llengua catalana)

02/03/17

Publicació de la llista de resultats de la 1a prova: prova de coneixements i la llista de persones convocades a la 2a prova: prova física

07/03/17 Realització de la 2a prova: prova física
14/03/17 Publicació de la llista de resultats de la 2a prova: prova física, la llista de persones convocades a la 3a prova: comprovació de les causes d'exclusió mèdica i la llista provisional de mèrits
15/03/17 Inici 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional de mèrits
Del  21/03/17 al 24/03/2017 Realització de la 3a prova: comprovació de les causes d'exclusió mèdica
28/03/17 Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional de mèrits
05/04/17 Publicació de la llista de resultats de la 3a prova: comprovació de les causes d'exclusió mèdica i la llista de persones convocades a la 4a prova: prova psicotècnica
Del 10/04/17 al 02/05/2017 Realització de la 4a prova: prova psicotècnica
09/05/17 Publicació de la llista de resultats de la 4a prova: prova psicotècnica, la llista definitiva de mèrits i la llista de persones convocades a la 1a subprova de la 5a prova: cas situacional
16/05/17 Realització de la 1a subprova de la 5a prova: cas situacional
24/05/17 Publicació de la llista de resultats de la 1a subprova de la 5a prova: cas situacional i la llista de persones convocades a la 2a subprova de la 5a prova: exposició oral
15, 20 i 21/06/17 Realització de la 2a subprova de la 5a prova: exposició oral
22/06/17 Publicació de la llista de resultats de la 2a subprova 5a prova: exposició oral, la llista amb la puntuació global del concurs-oposició per a cada torn i la llista de persones convocades al curs de capacitació.
26/06/17 Inici de la primera part del curs capacitació

 

Acord del Tribunal qualificador d’1 de febrer de 2017.

Resolució per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir 18 places d’inspector/a de l’escala executiva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 050/16).

Consulteu si heu estat admesos o exclosos.

Acord pel qual s'aprova i es fa pública la llista de resultats de la primera prova i la llista de les persones convocades a la realització de la segona prova.

Consulteu si heu estat admesos o exclosos.

Diligència del tribunal qualificador de 4 d’abril de 2017.

Consulta individualitzada.

Resolució INT/42/2018, de 17 de gener, per la qual es resol la convocatòria mitjanant concurs oposició lliure per cobrir 18 places de la categoria d’inspector/a de l’escala executiva del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 050/16)(Resolució de 17 de gener, publicada al BOE núm. 19, de 22 de gener).

Data d'actualització:  28.12.2018