• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Quantes places es convoquen?

Es convoquen 750 places.

Quins són els requisits que s’han de complir?

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.
 • Tenir una alçada mínima d’1,65 els homes i d’1,60 les dones, i complir el requisit d’índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30.
 • No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
 • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Quina titulació acadèmica es demana?

S’ha d’estar en possessió del títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal tenir l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

Quan s’han de complir els requisits?

Els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionari.

El requisit de tenir el permís de conduir vehicles de la classe B en vigor, o equivalent, s’ha de complir dins el termini de presentació de documentació acreditativa dels requisits que es farà públic amb la relació de persones convocades a realitzar la fase de formació.

Quan es pot presentar la sol·licitud de participació?

Del 14 de gener al 8 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Com es pot presentar la sol·licitud de participació?

De forma telemàtica o de forma presencial.

La sol·licitud telemàtica s’ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat. Les sol·licituds enviades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre General Electrònic.

El model de sol·licitud presencial es pot obtenir a Tràmits Gencat i i es pot presentar a qualsevol dels registres del Departament d’Interior, de la Direcció General de la Policia i dels serveis territorials del Departament d’Interior. També es pot presentar a qualsevol dels llocs que estableix la normativa vigent.

Quin és l’import de la taxa d’inscripció?

Sol·licitud telemàtica:

 • Sol·licitud i pagament telemàtics: 35,75 euros
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 22,35 euros
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 13,40 euros

Sol·licitud presencial:

 • Ordinari 44,65 euros
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 31,30 euros
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 22,35 euros

Com s’ha de fer el pagament?

En el cas de la sol·licitud telemàtica, el pagament es pot realitzar en línia amb targeta bancària o bé amb carta de pagament.

Si la sol·licitud es presenta de forma presencial, el pagament es pot realitzar mitjançant ingrés en caixa, transferència bancària i gir postal o telegràfic.

Qui està exempt de pagar la taxa?

Les persones que, dins el termini de presentació de sol·licituds, estiguin inscrites com a desocupades i no percebin prestació econòmica per aquest concepte.

Qui gaudeix de la bonificació de la taxa?

Les persones que siguin membres de famílies monoparentals o nombroses, tant de categoria general com especial.

S’ha de presentar alguna documentació amb la sol·licitud de participació?

La presentació de la sol·licitud de participació comporta l’autorització perquè l’òrgan convocant realitzi les consultes de les dades del document d’identificació (DNI o NIE), de les dades del Registre Central de Penats i dels documents que permeten, si s’escau, l’exempció o bonificació de la taxa d’inscripció.

Les persones que facin constar la seva oposició a la consulta de les dades i dels documents esmentats anteriorment hauran de presentar, a qualsevol dels registres del Departament d’Interior, de la Direcció General de la Policia, dels serveis territorials del Departament d’Interior, o a qualsevol dels llocs que estableix la normativa vigent, i dins el termini de presentació de sol·licituds, fotocòpia compulsada del document d’identificació (DNI o NIE) i, en el cas d’haver sol·licitat l’exempció o bonificació de la taxa d’inscripció, la documentació que acrediti les condicions per poder gaudir-ne. A més quan el tribunal qualificador ho requereixi, hauran de presentar el certificat d’antecedents penals del Registre Central de Penats.

A la sol·licitud de participació s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa de la titulació acadèmica i del nivell de coneixements de llengua catalana?

No, el tribunal qualificador determinarà en quin moment s’ha de presentar.

Després de presentar la sol·licitud de participació, què s’ha de comprovar?

S’ha de comprovar que a la llista provisional de persones admeses i excloses, s’hi consta com a admès, que les dades són correctes i que el lloc de realització de la primera prova és el sol·licitat.

Si hi ha algun defecte en la formalització de la inscripció a la convocatòria, quan es pot esmenar?

Es disposarà de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, per esmenar els defectes i presentar la documentació requerida a qualsevol dels registres del Departament d’Interior, de la Direcció General de la Policia i dels serveis territorials del Departament d’Interior o a qualsevol dels llocs que estableix la normativa vigent.

Quan es publiqui la llista definitiva de persones admeses i excloses, què s’ha de comprovar?

S’ha de comprovar de nou que s’hi consta com admès i el lloc de realització de la primera prova.

On es publiquen les llistes?

Als registres del Departament d’Interior, de la Direcció General de la Policial, dels serveis territorials del Departament d’Interior i al web de Mossos.

Quin és el sistema de selecció?

El sistema de selecció de la convocatòria és el d’oposició lliure.

La convocatòria consta de tres fases:

 • Primera fase: oposició
 • Segona fase: formació
 • Tercera fase: pràctiques

En què consisteix l’oposició?

L’oposició consisteix en la realització de proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

 • Primera prova: coneixements i tests psicotècnics
  • Subprova de coneixements: qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.
  • Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
  • Subprova de personalitat: test orientat a avaluar els trets de personalitat així com l’adaptació personal i social
 • Segona prova: física
 • Comprovació de tatuatges
 • Comprovació de les dades antropomètriques
 • Tercera prova: adequació psicoprofessional
 • Quarta prova: coneixements de llengua catalana
 • Comprovació de les causes d’exclusió mèdica

Hi ha algun material per preparar la subprova de coneixements?

Hi ha la guia d’estudi editada que es troba disponible a la web de Mossos i que també es pot adquirir a les llibreries de la Generalitat.

Quin nivell de coneixements de llengua catalana es demana?

El nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

Com es pot quedar exempt de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana?

Presentant la documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

 

En què consisteix la fase de formació?

Consisteix en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica per a policies d’una durada no superior a 1350 hores. En aquest curs s’avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Quin sou es cobra durant la realització de la fase de formació?

Durant aquesta fase s’està en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social i es perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1.

En què consisteix la fase de pràctiques?

Consisteix en la realització d’unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tenen també caràcter selectiu. Es realitzen prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia.

Quin sou es cobra durant la realització de la fase de pràctiques?

Durant aquesta fase s’està en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social i perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1, el complement de destinació corresponent als llocs de treball dels funcionaris de la categoria de mosso i el complement específic que consta per als mossos en pràctiques a les taules retributives vigents.

Data d'actualització:  11.01.2019