• Imprimeix

Mosso/a (Escala bàsica)

Estat de la convocatòria: en curs.

 

Última actualització (24.07.2018):

 • Diligència del  tribunal qualificador per la qual s’acorda fer públiques:
  • La llista de les persones participants que han aportat la documentació indicada i que estan convocades a la realització de la fase de formació i de les persones exemptes de realitzar-la d'acord amb la base 6.3 de la convocatòria.
  • La llista de les persones participants excloses de la convocatòria per no haver aportat la documentació prevista o no complir els requisits establerts.
  • Proposta de nomenament com a aspirants alumnes de les persones convocades a la formació.
 • Denominació i número de registre: 46/17.
 • Categoria: mosso/a.

Publicació al DOGC de les bases de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17) (consulteu les bases en l'enllaç de l'apartat "Destaquem").

 

 

Edició actualitzada maig 2017.

Consulteu en els enllaços destacats els llocs on podeu adquirir la guia d'estudi.

El termini s'inicia el dia 8 de juliol de 2017 i finalitza el dia 27 de juliol de 2017.

 

 

 

De forma telemàtica o de forma presencial.

La sol·licitud telemàtica s’ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat. Les sol·licituds enviades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre General Electrònic.

El model de sol·licitud presencial el trobeu en aquesta mateixa pàgina.

 

RESOLUCIÓ INT/1950/2017, de 2 d'agost, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

 

 

12/09/2017 Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses


13/09/2017 Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional


27/09/2017 Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional


19/10/2017 Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses i la
llista de persones convocades a la 1a prova (coneixements i tests psicotècnics)


28/10/2017 Realització de la 1a prova: Coneixements i tests psicotècnics


22/11/2017 Publicació de la llista de resultats de 1a prova (coneixements i tests psicotècnics) i la llista de
persones convocades a la 2a prova: física i a la comprovació de les dades antopomètriques


27/11/2017 al
05/12/2017 Realització de la 2a. Prova: física i de la comprovació de les dades antropomètriques


20/12/2017 Publicació de la llista de resultats de la 2a prova: física i de la llista de persones convocades a la
3a prova (adequació psicoprofessional)


20/01/2018 Realització de la 3a prova d'adequació psicoprofessional (test psicotècnic)


22/01/2018 al
22/03/2018 Realització de la 3a prova d'adequació psicoprofessional (entrevista)


19/04/2018 Publicació de la llista de resultats de la 3a prova (prova d'adequació psicoprofessional) i de la
llista de persones convocades a la comprovació de les causes d'exclusió mèdica.


20/04/2018 Inici dels 10 dies hàbils per presentar la documentació exempció 4a prova (coneixements de
llengua catalana)


02/05/2018 al
23/05/2018 Comprovació de les causes d'exclusió mèdica


04/05/2018 Finalització del termini per presentar la documentació exempció 4a prova (coneixements llengua
catalana)


16/05/2018 Publicació de la llista provisional de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements
de llengua catalana


17/05/2018 Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional de persones exemptes de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana


31/05/2018 Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional de persones exemptes de realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana


08/06/2018 Publicació de la llista de persones excloses comprovació causes d'exclusió mèdica i de la llista
de persones convocades a la 4a prova (coneixements de llengua catalana)


13/06/2018 Realització 4a prova: coneixements de llengua catalana


22/06/2018 Publicació de la llista de resultats de la 4a prova (coneixements de llengua catalana) i de la llista
de persones convocades a la fase de formació. Informació sobre la presentació de la documentació i la recollida del vestuari.


23/06/2018 Inici termini presentació de la documentació per acreditar requisits


12/07/2018 Finalització termini presentació de la documentació per acreditar requisits

 

24/07/2018 Publicació de la llista de les persones que iniciaran el curs i les excloses per no acreditar els requisits


03/09/2018 Inici de la fase de formació

RESOLUCIÓ INT/2126/2017, de 6 de Setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

 

Documentació relacionada

RESOLUCIÓ INT/2408/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

ACORD del tribunal qualificador, de 21 de novembre, pel qual s'aprova i es fa publica la llista de resultats de la primera prova i la llista de persones convocades a la comprovació de les dades antorpomètriques i a la realització de la segona prova: física.

En la consulta de resultats podeu comprovar

 • Dia
 • Hora 
 • Lloc
 • Grup

En que les persones estan convocades per a la comprovació de les dades antropomètriques i per a la realització de la segona prova: física.

 

IMPORTANT: per accedir al Centre d’Alt Rendiment (CAR) per realitzar la prova física heu d'obtenir un document que haureu de presentar junt amb el DNI. Feu clic al requadre blau per obtenir el document.

 • Comunicat per a les persones convocades a la primera prova.
 • Dades sobre la primera prova:

ACORD del tribunal qualificador, de 19 de desembre pel qual s’aprova i es fa publica :

 • La llista de persones excloses de la convocatòria en la comprovació de les dades antropomètriques i la llista de resultats de la segona prova.

 

 • La llista de persones convocades a la realització de la tercera prova: adequació psicoprofessional (test psicotècnic).

 

Properament s’aprovarà i es farà pública la  llista de persones convocades a la realització de la tercera prova: adequació psicoprofessional (entrevista).

ACORD del tribunal qualificador, de 7 de març de 2018, pel qual s’aprova i es fa pública:

 • La llista de persones convocades a la nova data de realització de l’entrevista corresponent a la tercera prova: adequació psicoprofessional.

 

Acord del tribunal qualificador, de 19 d’abril de 2018, pel qual s’acorda:

 • Fer pública la llista de resultats de la tercera prova: adequació psicoprofessional.
 • Fer pública la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica i a la comprovació de tatuatges.
 • Informació sobre la comprovació de les causes d’exclusió mèdica/comprovació de tatuatges.
 • Presentació de documentació per acreditar l’exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.
 • En la consulta de resultats podeu comprovar el dia, l’hora i el lloc en que les persones estan convocades a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica/comprovació de tatuatges.

Diligència del tribunal qualificador, de 16 de maig de 2018, per la qual s’acorda:

 • Fer pública la llista provisional de les persones participants que estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana prevista a la base 6.1.4 de la convocatòria i la llista amb els motius de no exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.
 • Les persones participants  poden esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior, del 17 al 31 de maig de 2018, ambdós inclosos, amb la presentació del model DAD 70, a qualsevol dels registres següents: Departament d’Interior, Direcció General de la Policia, serveis territorials del Departament d’Interior o a qualsevol dels llocs que estableix la normativa vigent.
 • En la consulta podeu comprovar si esteu exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana.

Diligència  del  tribunal qualificador, de 8 de juny de 2018, per la qual s’acorda:

Fer  pública la llista de les persones participants que han resultat excloses a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica de l’annex 3, prevista a la base 6.1.6 de la convocatòria i la llista de les persones participants que han resultat excloses a la comprovació de tatuatges, prevista a la base 6.1.7 de la convocatòria.

Fer  pública la llista definitiva amb les persones participants exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, prevista a la base 6.1.4.2 i amb les persones participants convocades a realitzar-la, d’acord amb la informació següent:

Les persones convocades, també poden comprovar en la consulta de resultats, el dia, l’hora i el lloc de realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

Respecte a las consulta dels resultats:

A les persones que a la consulta els hi consta “Esteu admès a la convocatòria” vol dir que no tenen cap causa d’exclusió mèdica ni cap causa d’exclusió per tatuatges.

A les persones que els hi consta “Exclòs causa mèdica” rebran en els propers dies una carta per correu certificat on el tribunal qualificador els hi informarà de les causes d’exclusió mèdica en les que estan incloses.

 

 

Diligència del tribunal qualificador, de 22 de juny de 2018, per la qual s’acorda fer públiques:

 • La llista de resultats de la quarta prova, coneixements de llengua catalana.
 • La llista de persones participants convocades a realització de la fase de formació, curs selectiu de formació bàsica per a policies.
 • La llista de persones participants convocades a recollir el vestuari.
 • Les persones participants convocades per realitzar la fase de formació hauran de presentar la documentació que s’indica a la base 6.2.2 de la convocatòria.

 

Aquesta documentació és la que es relaciona en el model DAD 70.c i que trobareu a continuació.

 

 • Les persones convocades també podeu comprovar en la consulta de resultats: 
  • El dia
  • l’hora
  • i el lloc on cal recollir el vestuari.
 • Les persones convocades a realitzar la fase de formació han de presentar la documentació requerida a la base 6.2.2 i la documentació necessària per ser nomenades aspirants alumnes, dirigida al tribunal qualificador de la convocatòria, a qualsevol dels llocs indicats a la base 3.2.2, en el termini de 20 dies naturals.
 • La documentació que heu aportar és la que consta en el model de “Full de presentació de documentació (DAD 70.c).

 

Consulteu també la següent informació:

 • Recollida de vestuari.
 • Nota de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) sobre l'inici de Curs 2018-2019.

 

 • Les persones convocades a realitzar la fase de formació han de presentar la documentació requerida a la base 6.2.2 i la documentació necessària per ser nomenades aspirants alumnes, dirigida al tribunal qualificador de la convocatòria, a qualsevol dels llocs indicats a la base 3.2.2, en el termini de 20 dies naturals.
 • La documentació que heu aportar és la que consta en el model de “Full de presentació de documentació (DAD 70.c).

 

Consulteu també la següent informació:

Diligència del tribunal qualificador, de 24 de juliol de 2018, per la qual s'acorda:

 • Fer pública la llista de les persones participants que han aportat la documentació indicada a la base 6.2.2 de la convocatòria i que estan convocades a la realització de la fase de formació, d’acord amb la informació que es detalla a continuació i de les persones exemptes de realitzar-la d’acord amb la base 6.3 de la convocatòria.
 • Fer pública la llista de les persones participants excloses de la convocatòria per no haver aportat la documentació prevista a la base 6.2.2 o no complir els requisits establerts a la base 2 de la convocatòria, amb el motiu d’exclusió.
 • Proposar el nomenament de les persones participants convocades a la realització de la fase de formació, com  aspirants alumnes, d’acord amb la base 6.3 de la convocatòria.