• Imprimeix

Eines policials

Dispositius Conductors d'Energia: quan i per què els utilitzarem

El Cos de Mossos d'Esquadra ha introduït els Dispositius Conductors d'Energia (DCE) com a nova eina policial en seguretat ciutadana.

Els DCE no substitueixen cap altra de les armes o eines d'ús policial i ofereixen una eina progressiva entre el bastó policial i l'arma de foc reglamentària que millorarà l'ús gradual de la força.

La incorporació d'aquests dispositius és fruit d'una anàlisi i debat exhaustius i el Parlament de Catalunya en va avalar l'ús el 2016 i va establir la manera d'utilitzar-la.

L'ús dels DCE va lligat al de les càmeres, també anomenats Dispositius Personals de Gravació (DPG), i a la tinença de Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA), tal i com estableix la normativa.

 

S’han d’emprar sempre sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat

En quines situacions es faran servir els Dispositius Conductors d'Energia (DCE)?

 
Són una eina més d’entre les que poden emprar les policies, un element intermedi entre el bastó policial o l’arma de foc. 
 • En general es poden fer servir en situacions que comportin:
  • un risc concret i immediat per a la vida de terceres persones o dels agents,
  • un risc per a la integritat física de terceres persones o dels agents,
  • un risc o danys a les coses i que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana.
 • Per graduar l’ús de la força i utilitzar-la en situacions en què calgui contenir les persones en circumstàncies de risc elevat (risc per a la vida de terceres persones o d’agents, intents de suïcidi o autolesió).

 

Què cal tenir en compte:

 • Abans d’utilitzar el DCE cal haver esgotat les vies de diàleg, negociació i mediació prèvies.
 • Abans d'utilitzar-les caldrà avisar la persona que es farà ús de l’eina si no deposa la seva actitud. 
 • En cas que es faci ús en una actuació policial, s’haurà de garantir l’assistència mèdica a la persona sobre la qual s’ha aplicat la descàrrega.
 • També caldrà informar a l’autoritat judicial mitjançant la instrucció d’un atestat policial.

 

Cal destacar que:

 • Sempre s'han d'utilitzar seguint els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. 
 • Només es poden utilitzar els DCE en el cas que es disposi d’un Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA) i sempre caldrà enregistrar les actuacions amb els Dispositius Personals de Gravació (d’acord amb el protocol previst).

Quan NO es poden utilitzar?

Com a norma general, excepte en circumstàncies excepcionals en què es valori que l'ús dels DCE pot evitar un mal major, no es pot utlitizar en els supòsits que es detallen a continuació:

 • Amb dones embarassades ni amb infants, sempre que aquesta condició sigui perceptible per als agents actuants.
 • Amb persones d'edat avançada o persones dèbils de salut, sempre que aquesta condició sigui perceptible per als agents actuants.
 • En establiments penitenciaris, llevat de circumstàncies excepcionals, coma ara motins o presa d'ostatges.
 • No es pot utilitzar com a eina de control de l’ordre públic en manifestacions i concentracions.

 • Amb persones que es trobin en llocs alçats i quan l'aplicació del DCE pugui suposar un risc de pèrdua d’equilibri.

 • Prop de substàncies o gasos inflamables.

Quines persones estan autoritzades a utilitzar els DCE?

 • Només les persones que hauran superat la formació podran utilitzar els DCE.
 • A més de la formació sobre els DCE, haurà d’haver rebut formació prèvia sobre els Dispositius Personals de Gravació (DPG) i dels desfibril·ladors (DEA).
 • A cada comissaria la persona que en podrà fer ús serà el cap de torn, el qual és el responsable de Seguretat Ciutadana en cada torn de treball.
 • Determinades unitats especialitzades que donen suport en l'àmbit de la Seguretat Ciutadana, com ara les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO).

 

Ús de l'eina lligada a les càmeres i als desfibril·ladors

L'ús dels DCE va lligada a l’ús de la càmera (DPG) i a la tinença dels DEA (Desfibril·ladors Externs Automatitzats).  

 • Dispositius personals de gravació (DPG)
  • Les característiques tècniques i l'ús dels Dispositius Personals de Gravació les autoritza i valida la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC).
  • Les càmeres que portarà la PG-ME permeten enregistrar l’actuació que s'utilitzin els DCE. 
  • L'ús dels dispositius personals de gravació també està regulada per una instrucció. Podeu consultar més informació en la secció d'aquest web sobre Dades personals.

 

 • Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA)
  • La normativa només permet utilitzar el DCE sempre que es compti amb un DEA.
  • Les persones que poden fer ús dels DCE portaran un DEA, perquè el puguin utilitzar en cas es requereixi.

Implantació de la nova eina

 • Calendari d'implantació:

L’ús del DCE s’anirà implantant de manera progressiva a les diferents regions policials i als serveis centrals.

Aquest mes de juny de 2018 s'ha iniciat una prova pilot a la Regió Policial de Girona, a les comissaries de Girona, Blanes i Figueres i a l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona.

Si el resultat és satisfactori durant els propers mesos s'implantarà de forma progressiva a tot el territori.

 • On hi haurà DCE:

Es preveu que hi haurà un dispositiu en cadascuna de les comissaries dels Mossos d'Esquadra.

 

Cal recordar que l’ús d’aquesta eina policial va lligada a l’ús de la càmera (DPG) i a la tinença de DEA (Desfibril·ladors Externs Automatitzats).  

Com són i quins efectes té?

 • El model adquirit per la PG-ME és la Taser X2, que té dos cartutxos d’un sol ús.
 • Transmet polsos elèctrics d'alt voltatge i baix emperatge i curta duració que afecten el funcionament de les capacitats motores de l’organisme de forma temporal.
 • S'ha programat perquè la durada sigui de 5 segons com a màxim.
 • Cal remarcar que no produeix descàrregues elèctriques, sinó polsos que paralitzen de forma temporal el sistema motor. Quan acaba la descàrrega, la persona recupera gradualment el control muscular del seu cos.
   

Què no són:

 • No està catalogada com a arma de foc, ja que els projectils tipus sondes que projecta estan impulsats per nitrogen comprimit. 
 • No s’ha de confondre amb les defenses elèctriques, que utilitzen altres intensitats d’energia.
 • Els DCE no són cap alternativa ni substitueixen les armes de foc.
  

 

DCE adquirit per la PG-ME

Traçabilitat

Els DCE permeten la traçabilitat i control posterior del seu ús:

 • Número de sèrie únic per a dispositius i cartutxos.
 • Les dades que s’emmagatzemen són molt detallades i es pot arribar a enregistrar més de 20.000 accions, entre les quals:
  • Quan es dispara. 
  • Quan es posa o treu el fiador.
  • Cartutx utilitzat.
  • Temperatura ambient.
  • Canvi de la bateria.
  • Connexió al programa de dades.
  • Descàrrega de les dades.
 • Aquestes dades enregistrades no es poden manipular.
 • Cada cartutx utilitzat expulsa un minúscul confeti (FDIS) que assenyala la posició del tirador i en el qual hi ha enregistrat el número de sèrie.
Paral·lelament, cal recordar que cada cop que es faci ús dels DCE, s'ha de gravar l'actuació amb el Dispositiu Personal de Gravació que l'agent durà incorporat a l’armilla de la uniformitat.
 
Així mateix, la PG-ME informarà a l'autoritat judicial mitjançant la instrucció d’un atestat policial.

 

Formació rebuda

La normativa preveu que la persona que faci ús dels DCE ha d’haver rebut formació prèvia sobre l'ús dels DCE, de les càmeres de gravació i dels desfibril·ladors (DEA).
 
L’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) va impartit formació sobre l’ús dels Dispositius Conductors d'Energia (DCE), de les càmeres, i dels desfibril·ladors (DEA) a més de 1.600 mossos i mosses des de setembre de 2017. 
 
La formació continuada inclou coneixements teòrics sobre els procediments de treball i les normes deontològiques, aspectes pràctics com la manipulació, el manteniment i la correcta utilització de les eines o l’ús del desfibril·lador extern automàtic.
 
A finals de juny es preveu que la formació dels usuaris finals haurà finalitzat.
 

Anàlisi realitzada per a la seva introducció

La introducció d’aquest nou instrument per fer front a les noves demandes de seguretat ha estat font d’anàlisi interna i externa exhaustiva i d’un debat profund que s’ha allargat durant més de 4 anys.

El Cos de Mossos d’Esquadra fa quatre anys que estudia i treballa aquests dispositius amb l'objectiu de cobrir les necessitats operatives sorgides els últims anys i d’actualització d’eines més efectives i el menys lesives per tal de poder servir i protegir la ciutadania de la forma més efectiva possible.
 
En 2015, la Direcció General de la Policia va fer reunions amb organismes i entitats públiques que defensen el respecte als drets de la ciutadania per aportar-los la informació relacionada amb els dispositius a fi d’esclarir dubtes i aportar suggeriments.
 
En compliment de la recomanació del Consell d’Europa, abans de la incorporació dels DCE en els cossos policials, es va realitzar un intens i exhaustiu debat en seu parlamentària.
 
Així, el març de 2016, a proposta del Conseller d’Interior, es va crear el Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia dels DCE dintre de la Comissió parlamentària d’Interior. La seva tasca fou principalment l’estudi de l’ús d’aquesta eina i les conclusions a les quals van arribar van quedar reflectides en l’informe de resolució al juliol de 2016 (266-00001/11), el qual va concloure que es podia utilitzar els DCE per part dels cossos policials de Catalunya i va marcar la manera en què s’havien d’implementar:
 • qui els podia utilitzar,
 • en quins casos,
 • amb quines garanties,
 • amb quines limitacions
 • i sota quins principis.

Normativa interna

La Instrucció 4/2018, de 16 d'abril de 2018, sobre la regulació dels dispositius conductors d'energia per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME), és la normativa interna que regula qui i quan pot fer servir aquestes eines així com la supervisió i el control de traçabilitat un cop s’utilitzen.

 

Normativa

Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.