• Imprimeix

Comissari/ària (Escala superior)

Última actualització (18.3.2017)

RESOLUCIÓ INT/775/2017, d'11 d'abril, per la qual es resol la convocatòria, mitjançant el sistema de lliure designació, per cobrir vuit places de la categoria de comissari/ària de l'escala superior del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre 052/16)

Consulteu en els apartats següents tota la informació.

 • Denominació i número de registre: 52/16.
 • Categoria: comissari/ària.

Informació relacionada

El termini per presentar sol·licituds és del 15 de novembre al 5 de desembre (ambdós inclosos).

Heu d’adjuntar a la sol·licitud de participació original o fotocòpia compulsada de:

 • Certificat de serveis prestats. Només l'heu d’adjuntar si no pertanyeu al cos de Mossos d’Esquadra.
 • Documentació que acrediti la possessió de la titulació requerida.
 • Documentació que acredita la possessió del nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.
 • Documentació que acrediti el pagament de la taxa, en cas d’haver fet el pagament per transferència bancària, gir postal o telegràfic.
 • Si us oposeu a la comprovació de les dades que permeten gaudir d’alguna bonificació de la taxa d’inscripció heu d’aportar la documentació necessària.

 

Si pertanyeu al cos de Mossos d’Esquadra només heu d’adjuntar la documentació que no consti al vostre expedient personal.

Podeu presentar la sol·licitud de participació preferentment a qualsevol dels llocs següents:

 • Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
 • Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.
 • Servei Territorial d’Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
 • Servei Territorial d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.
 • Servei Territorial d’Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.
 • Servei Territorial d’Interior a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3r, 43500 Tortosa.
 • Servei Territorial d’Interior a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.
 • Servei Territorial d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, passatge d’Alzina, 3, 25700 la Seu d’Urgell.

 

També podeu presentar-la als llocs que estableix la normativa vigent. Si opteu per presentar-la en una oficina de Correus heu de fer-ho en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada abans de ser certificada.

Heu d’abonar un dels imports següents:

 • Import de la taxa ordinària: 66,55 euros.
 • Import de la taxa amb bonificació:
  • Taxa amb bonificació del 30% per a membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 46,60 euros.
  • Taxa amb bonificació del 50% per a membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 33,30 euros.

 

Podeu fer el pagament de la taxa pels mitjans següents:

 • Ingrés en caixa a les oficines de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). A la sol·licitud de participació hi ha de constar el segell de BBVA i l’import abonat.
 • Transferència bancària, gir postal o telegràfic. Heu d’adjuntar a la sol·licitud de participació el resguard de pagament.

 

Exempció de la taxa d’inscripció:

No heu de pagar la taxa d’inscripció si esteu inscrits a alguna oficina de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i no percebeu cap prestació econòmica.

 

En la informació relacionada podeu consultar l'acord de la Comissió Assessora mitjançant el qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió i de les persones participants exemptes de català.

Termini de presentació d'esmenes a la sol·licitud: del 22 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017 (ambdós inclosos).

 

En la informació relacionada podeu consultar l'Acord de la Comissió Assessora mitjançant el qual s’aprova i es fan públiques la llista definitiva de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió i de les persones participants exemptes de català, i la llista de persones admeses convocades a la realització de l’entrevista.

RESOLUCIÓ INT/775/2017, d'11 d'abril, per la qual es resol la convocatòria, mitjançant el sistema de lliure designació, per cobrir vuit places de la categoria de comissari/ària de l'escala superior del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre 052/16).

Data d'actualització:  21.12.2016